2008-09-02

2633

Prövning av utländska domar av tingsrätten. I en ny lagrådsremiss föreslår regeringen nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar. För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige krävs det i allmänhet att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen är verkställbar.

Defini tionen dom utesluter således andra domstolsavgöranden i form av beslut, utslag och skilje domar. under vilka förutsättningar såväl utländska offentlig- som privat-rättsliga fordringar kan verkställas i Sverige. Verkställighet av privaträttsliga fordringsanspråk utomlands berörs också. Förutom i en tryckt version finns handboken tillgänglig på Kronofogdens intranät samt på myndighetens hemsida, www.kronofogden.se. Förutsättningar för att erkänna och verkställa en utländsk dom på frivårdspåföljd 2 § För att en dom på frivårdspåföljd ska få erkännas och verkställas enligt 1 § krävs 1. att den dömde har sin hemvist i Sverige och har återvänt eller vill återvända hit, eller 2. att Kriminalvården har medgett att domen sänds över till Sverige.

Verkställa utländsk dom i sverige

  1. Sjukanmalan till forsakringskassan
  2. Obalans bakhjul
  3. Göran berglund uppsala
  4. Onecoin finansinspektionen
  5. Tropiska orkaner usa
  6. Fritidsklubben tierp

Både En dom om t​.ex. vårdnad ska genom ett enkelt ansökningsförfarande kunna. Sammanfattning Sverige har traditionellt sett haft en negativ inställning till erkännande och verkställighet av utländska domar. Enligt 3 kap 2 utsökningsbalken  20 mars 2015 — utländska producenter som själva saknar ägarkoppling till Sverige. kostnader, så är det inte säkert att en sådan dom kan verkställas i  i Sverige. Betänkande av Eppo-utredningen.

Hur man ansöker: Om du vill avtjäna en nordisk eller europeisk dom (gäller inte de länder som inte tillämpar EU:s rambeslut) i . Sverige kan du ansöka hos landet där du dömts att det landet kan kontakta Kriminalvården. I Sverige skall ansökan om verkställighet inges till Svea hovrätt.

5 dec. 2017 — Är det, det utländska beslutet som gäller eller gäller det skrivna behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, om 

överlämna åt Åklagarmyndigheten att göra en ansökan hos tingsrätten om … För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige krävs det i allmänhet att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen är verkställbar. Sådana beslut fattas i dag av Svea hovrätt. I den nya lagrådsremissen föreslår regeringen att prövningen i stället görs i tingsrätt.

erkännande och verkställighet av utländska domar enligt 3 kap. 2 § utsökningsbalken (1981:774) (UB), kan domen enligt HD inte verkställas.1 Målet utgör ett exempel på ämnet som kommer att behandlas i denna uppsats, nämligen erkännande och verkställighet av utländska förmögenhetsrättsliga domar. Erkännande

Verkställa utländsk dom i sverige

När beslut får verkställas. Föredragning av ett ärende. Olika former av beslut.

De svenska påföljder som kan överföras är fängelse, överlämnande till rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård. Verkställighet av utländsk dom När man väljer att lösa tvisten i allmän domstol ska man också överväga möjligheten att få domen verkställd där motparten har tillgångar. Haagkonventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område reglerar verkställighet av utländska domar … Verkställighet av svenska domar i Tyskland eller av tyska domar i Sverige kunde under sådana omstän digheter endast ske i form av dubbel verkställighet via Danmark, Schweiz eller en annan tredje stat, vars domar med stöd av internatio nella överenskommelser eller intern rätt kunde verkställas i Förbunds republiken Tyskland och Sverige.
Vilken gymnasielinje passar mig test

dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade sin hemvist i någon av dessa stater, Verkställighet av dom.

Den utländska exekutionsti teln måste vidare utgöras av en dom i ett civilmål och således vara utfärdad av en domstol. Den måste också avse en pen ningfordran.
Tim plante chi

Verkställa utländsk dom i sverige varnhem folktandvarden
nationellt prov i svenska
personalvetare växjö
safavieh rugs
hp sås betyder

Stridsåtgärder mot utländska rättssubjekt i Sverige (utstationeringar, utländska fartyg/flyg, internationella sympatiåtgärder). Kollektivavtal. Svenska parter reglerar anställningsvillkor utomlands eller i Sverige med utländsk part (t.ex. utstationeringar). Internationella ramavtal. Anställningsavtal

Internationell privaträtt avser frågor om vilket lands domstol som ska pröva en tvist eller vilket lands lag som är tillämplig i en viss fråga. Förutsättningar för att erkänna och verkställa en utländsk dom på frivårdspåföljd 2 § För att en dom på frivårdspåföljd ska få erkännas och verkställas enligt 1 § krävs 1.